หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม          ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
ข้อมูลอาคารสถานที่

 

แผนที่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร

            วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  มีเนื้อที่  32 ไร่ 1 งาน 43 ตาราวา (โดยเช่าพื้นที่วัดสุวรรณาราม)   โดยมีอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ประกอบด้วย

อาคาร 1 มีทั้งหมด 2 ห้อง ประกอบด้วย
1. ห้องนอนเวร
2. โรงฝึกปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

อาคาร 2 มีทั้งหมด  7 ห้องประกอบด้วย
1.ห้องพัสดุ
2. ห้องเขียนแบบเทคนิค
3. ห้องพักครู
4. แผนกเทคนิคพื้นฐาน
5. ห้องเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
6. ห้องเก็บวัสดุงานพัสดุ

อาคาร 3 มีทั้งหมด 3 ชั้น (ตึกอำนวยการ) ประกอบด้วย
ชั้น 1
1. ห้องการเงิน
2. ห้องทะเบียน
3. ห้องประชาสัมพันธ์
4. ห้องแผนงานและความร่วมมือ
5. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
6. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
8. ห้องงานวัดผล
9. ห้องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10. ห้องงานกิจกรรม 

ชั้น 2 (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1. ห้องสมุด
2. ห้องเรียนทฤษฎี 121
3. ห้องเรียนทฤษฎี 122
4. ห้องเรียนทฤษฎี 123
5. ห้องเรียนทฤษฎี 124
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
8. ห้องงานประกันคุณภาพ
9. ห้องงานวิจัย

ชั้น 3  (แผนกบัญชี)
1. ห้องปฏิบัติการบัญชี 1
2. ห้องปฏิบัติการบัญชี 2
3. ห้องเรียนทฤษฎี 132
4. ห้องเรียนทฤษฎี 133
5. ห้องเรียนทฤษฎี 134
6. ห้องเรียนทฤษฎี135

ชั้น 2 (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
1. ห้องพักครู
2. ห้องเครื่องมือ
3. ปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
4. ปฏิบัติการงานบริการไฟฟ้า 1
5. ปฏิบัติการมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
6. ปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น 1
7. ปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
8. ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
9. ปฏิบัติการงานบริการไฟฟ้า 2
10. ปฏิบัติการไฟฟ้าเบื้องต้น 2


อาคารอื่นๆ ประกอบด้วย
1. โรงอาหาร
2. อาคารองค์การวิชาชีพ
3. บ้านพักผู้อำนวยการ
4. บ้านพักรองผู้อำนวยการ
5. บ้านพักครู เจ้าหน้าที่
6. บ้านนักนักศึกษาพิการ

 

 

 

           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning
     
     
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
เพจ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ