หน้าแรก       คณะผู้บริหาร                                 ภาพกิจกรรม           ติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
    - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
    -งานบัญชี
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานทวิภาคี
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
>
  เอกสารงานัพัสดุ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา
 

ภาคเรียนที่ 2/2558

  สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2558)
 

ภาคเรียนที่ 1/2559

   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2559)
 

ภาคเรียนที่ 2/2559

  สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2559)
 

ภาคเรียนที่ 1/2560

   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
 

ภาคเรียนที่ 2/2560

   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560)
   รายชื่อนักเรียน ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 ช่างซ่อมบำรุง (แก้ไขใหม่)
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2560)
    รายชื่อนักเรียน ปวช.1
    รายชื่อนักเรียน ปวช.2
    รายชื่อนักเรียน ปวช.3
    รายชื่อนักเรียน (ศูนย์ฝึกสิรินธร)
    รายชื่อนักเรียน(ตกค้าง)
    รายชื่อนักศึกษา ปวส.1
    รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
   
 

ภาคเรียนที่ 1/2561

   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2561)(แก้ไขรายชื่อ ช.ย.1 สคฟ.1)
   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2561)(แก้ไขรายชื่อ คธ.2 ชฟ.3)
   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย 2561)(แก้ไขรายชื่อ ปวส.1 ไฟฟ้า)
   สรุปยอดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561)
    รายชื่อนักเรียน ปวช.1
    รายชื่อนักเรียน ปวช.2
    รายชื่อนักเรียน ปวช.3
    รายชื่อนักเรียน (ศูนย์ฝึกสิรินธร)แก้ไขรายชื่อ ปวช.ช่างยนต์
    รายชื่อนักเรียน (ศูนย์ฝึกสิรินธร)
    รายชื่อนักเรียน(ตกค้าง)
    รายชื่อนักศึกษา ปวส.1
    รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
   
   
   
   
   
   

 

           
ผู้อำนวยการ
   
 
  RMS 2012
     
   
   
   
งานประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
   
ศูนย์สนับสนุน DSS
       
     
     
   
   
   
  เว็บไซต์ E-learning