รายวิชาทั้งหมด 
การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (อ.ทวีพร เอกมณีโรจน์)
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี(อ.ผกาแก้ว จันทรชาศรี)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (อ.สุคนธ์ บุญมาก) 2555ข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน (อาจารย์สุคนธ์ บุญมาก)2555
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ(อาจารย์สุคนธ์ บุญมาก)2555
ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ(อาจารย์สุคนธ์ บุญมาก)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สุคนธ์ บุญมาก) 2555ข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงานข้อมูล
การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร(ครูนรังค์ ปวส ทน พป2)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูล
การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร ข้อมูล
การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณข้อมูล
การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ครูนรังค์)ข้อมูล
ระบบปฏิบัติการข้อมูล
ระบบปฎิบัติการข้อมูล