การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ
(Spreadsheet Software Usage)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณโดยใช้ สูตร และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ การสร้างงานด้านการคำนวณ และการประยุกต์ใช้กับงานในธุรกิจได้