งานครื่องยนต์
(งานครื่องยนต์)

จุดประสงค์รายวิชา

๑ . เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัยการใช้ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการ

เบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

๒ . เพื่อให้สามรถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

๓ . เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบสะอาด ประณีตและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

๑. เข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบเครื่องยนต์

๒. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

๓. ติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

๔. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล

๕. ติดเครื่องยนต์ดีเซล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด

โครงสร้างและการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนการติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล