การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ
(PPT)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยโปรแกรมนำเสนอข้อมูล การตกแต่งงานนำเสนอ ข้อมูลด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อสำเสนอข้อมูลขององค์กร การใช้เทคนิคในการนำเสนอข้อมูล