เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.สุคนธ์ บุญมาก) 2555
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ยิ้ม สวัสดีนักศึกษาทุกท่าน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความหลากหลายในการสื่อสารเพื่อให้มีตัดสินใจ ในเรื่องนั้นๆ โดยการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อให้สิ่งต่างมีประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม