เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (อ.สุคนธ์ บุญมาก) 2555
(อินเทอร์เน็ต)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocol TCP/IP, Client– Server , DNS , SUBNet , FTP , Telnet , E – mail , WWW การติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ( ISP) ปฏิบัติการใช้ อินเทอร์เน็ต