หน้าแรกคณะผู้บริหารภาพกิจกรรมWebboardติดต่อเรา
  ประวัติวิทยาลัย
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  อัตลักษณ์และเอกลักษณ
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ติดต่อเรา
  ภาพกิจกรรม
  เครือข่ายความร่วมมือ
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
    ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลตลาดแรงงาน
    ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์
    ข้อมูลแผนการเรียน
    ข้อมูลงบประมาณ
    ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ
  ฝ่ายวิชาการ
    - งานหลักสูตร
    - งานวัดผลประเมินผล
  ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
  ฝ่ายแผนงานฯ
    - งานวางแผนและงบประมาณ
    - งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การจัดการสำนักงาน
  การบัญชี
  การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  สามัญสัมพันธ์
  เทคนิคพื้นฐาน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ช่างยนต์
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างไฟฟ้า
  แบบฟอร์มเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร
  แบบฟอร์มโครงการสอน
  แบบฟอร์มงานวิจัย
  แบบขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ
  แบบฟอร์มงานการเงิน
  แบบฟอร์มงานพัสดุ
  แบบฟอร์มงานบุคลากร
     
  SAR52
  SAR53
  SAR54
  SAR56
  SAR57
  SAR58
  SAR59
 
 
Hit Web Stats
Fast Counters
   
 
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์12/06/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

09/06/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้าางชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

08/05/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

11/04/2017 ประกาศ ผลการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 รายงานการเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 <<คลิกอ่านรายละเอียด>>

04/04/2017 ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

31/03/2017 ประกาศ รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

29/03/2017 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

28/03/2017 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านที่1 พนักงานราชการทั่วไป
<<ด้านที่1 ส่วนที่1>>  <<ด้านที่1 ส่วนที่ 2>>

14/03/2017 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ(ครู)<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

02/03/2017 ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

27/02/2017 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

20/02/2017 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลภาคฤดูร้อน 2559<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

16/02/2017 ประกาศ รายชื่อนักเรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2560 กรณีพิเศษ
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

25/01/2017 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือก<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

23/01/2017 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาครุภัณฑ์ ชุดฝึกทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้นพร้อมโปรแกรม

<<คลิกประกาศวิทยาลัยฯ>> <<คลิกคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคา

ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฉบับวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ยกเลิก ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฉบับวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศ รับสมัครลูกจ้าางชั่วคราว<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

รายละเอียดเกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
<<คลิกอ่านรายละเอียด>>

 

           
ผู้อำนวยการ
  นักศึกษา เข้าระบบ
  สถานศึกษา เข้าระบบ
  สถานประกอบการ เข้าระบบ
  RMS 2012
     
  เว็บไซต์ E-learning