What We Do

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท “สถาบันแห่งการเรียนรู้วิชาชีพระบบทวิภาคี “ต้นแบบ การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีแบบเรียนรวม” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน”

อาชีวะโอบอุ้มคนพิการ
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

กิจกรรมวิทยาลัย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา
29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
01/12/2565 การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๖
20/05/2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565
12/05/2565 กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน
10/03/2565 เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564
08/02/2565 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
17/03/2566 รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
16/03/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
08/03/2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)
29/12/2565 ประกาศ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
08/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06/12/2565 กำหนดวันสอบการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
01/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่งคราว
29/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
24/11/2565 ประกาศเลื่อนการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
22/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10/11/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
09/11/2565 ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565